O NAMA

SEVOI GRUPA je međunarodna, regionalno pozicionirana grupa koja djeluje u sinergiji nekoliko tvrtki specijaliziranih za sljedeća područja:

 • Sustav UNUTARNJIH kontrola (FMC)
 • Risk managment
 • Strateško upravljanje imovinom sa registrom imovine
 • Strateško planiranje i razvoj
 • Implementacije standarda sustava kvalitete i sigurnosti
 • Sukladnost borbe protiv korupcije
Onama

Navedena područja popraćena su vlastitim softverskim rješenjima razvijenim i usklađenim prema najvišim standardima i normama na europskoj i svjetskoj razini.

Sve implementacije u kojima sudjelujemo, a do sada ih imamo preko 900, praćene su certificiranom edukacijom, te stručnom literaturom koja je razvijena i prilagođena zakonskim i normativnim okvirima pojedinog područja.

Zahvaljujući tome što u svom radu težimo vrhunskoj kvaliteti te stalnom praćenju tržišta razvili smo renomiranu grupaciju kako bi udovoljili Vašim potrebama i željama ostvarivanja učinkovitog rezultata poslovanja te omogućili strateški razvoj korisnika javnih sredstava.

Stekli smo povjerenje klijenata po našoj kvaliteti u izradi Projekata na području cijele Regije ( Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora). Na tržištu djelujemo dugi niz godina, ali u kratkom vremenu stvorili smo prepoznatljivo ime i poziciju lidera na našem tržištu gdje su nam klijenti od manjih korisnika do velikih korisnika javnih sredstava.

Kroz naš rad i iskustvo sa poslovnim korisnicima te konstantno vlastito obrazovanje i usavršavanje te kontinuirano poboljšanje naših proizvoda i usluga želja nam je da i dalje imamo zadovoljne klijente koji će prepoznati naš rad.

Misija SEVOI grupe je produbiti svijest korisnika usluga iz našeg područja djelovanja o prednostima europskih standarda, voditi korisnike kroz procese implementacije, te ih savjetovati pri kontinuiranoj primjeni usvojenih procesa, čime pomažemo osposobiti korisnika za krajnji cilj, a to je učinkovito upravljanje i kontroliranje njihovih sustava.

Vizija SEVOI grupe je svojim djelovanjem, primjenom etičkih, poslovnih i stručnih standarda, te stalnim usavršavanjem svojih djelatnika i naših korisnika, postati regionalni lider u implementacijama europskih poslovnih praksi i standarda u područjima našeg djelovanja, istovremeno prema kriterijima kvalitete i broja korisnika.

1. STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM SA REGISTROM IMOVINE

Strategija upravljanja imovinom je planski dokument za upravljanje i raspolaganje imovinom kojeg donosi predstavničko tijelo JLS. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu JLS uvažavajući gospodarske i razvojne interese lokalne jedinice. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, održivo, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom JLS, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za JLS pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

CILJ STRATEGIJE je osigurati da imovina JLS bude u službi gospodarskog rasta te rasta i zaštite javnog interesa poštujući sljedeća načela:

 • Načelo javnosti – osigurava se propisivanjem načina raspolaganja, utvrđivanjem pravila i kriterija raspolaganja imovinom u aktima JLS te njihovom javnom objavom, vođenjem registra nekretnina u vlasništvu JLS.
 • Načelo predvidljivosti – osigurava jednak i predvidljiv način raspolaganja imovinom u istim ili sličnim slučajevima.
 • Načelo učinkovitosti – osigurava učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva
 • Načelo odgovornosti – osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja imovinom, nadzorom nad upravljanjem imovinom, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima upravljanja imovinom i poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju sukladno propisima.

Strategija upravljanja imovinom sastoji se od slijedećih elemenata:

 • Priprema planiranja
 • Uvod
 • O obvezniku
 • Analiza stanja upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLS
 • Aktivnosti efikasnog upravljanja imovinom
 • Inventura imovine
 • Tranzicijska pitanja
 • Registar imovine
 • Procjena imovine
 • Operativni izvještaji
 • Financijska analiza portfelja, imovine i projekata
 • Deregulacija iznajmljivanja
 • Praćenje subvencija
 • Izvještavanje o imovini
 • Konsolidirano upravljanje
 • Sveobuhvatni/cjeloviti plan
 • Ciljevi i smjernice za raspolaganje i upravljanje imovinom
 • Dugoročni strateški ciljevi
 • Prioritetni ciljevi
 • Smjernice za ostvarenje prioritetnih ciljeva

JLS kroz izradu Strategije upravljanja imovinom, planira realizirati niz prioriteta i smjernica koji će dodatno poboljšati poslovanje te doprinijeti ukupnom razvoju lokalne zajednice.

JLS mora konstantno unaprjeđivati sustav gospodarenja imovinom, kako bi istu očuvala za sadašnje i buduće generacije, a donošenje Strategije upravljanja imovinom i pridržavanje prioriteta i smjernica iz strategije jedan je od prvih koraka u ostvarenju tog cilja.

2. SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA (FMC)

Sustav financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja  općih ciljeva,

a to su:

 • obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima;
 • zaštita sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete, jačanje odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva, te pouzdanost i točnost financijskih i drugih izvještaja.

Optimalni oblik uvođenja FMC-a je tzv “Prošireni paket sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru”, jer sadrži procese i rizike definirane zahtjevima Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,  te dodatnim zahtjevima klijenta koji se definiraju u koordinaciji sa savjetnikom.

Iskustva iz prakse pokazuju da je ključ uspjeha uspostave sustava FMC-a u pravodobnoj i trajnoj ugradnji dobrih rješenja, te aktiviranju svih djelatnika u podizanju svijesti za potrebom uspostave financijskog upravljanja i kontrole.

Proces uvođenja FMC-a odvija se unutar 5 funkcionalnih cjelina, kroz 15 koraka.

3. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI SA GODIŠNJIM IZVJEŠĆEM O NEPRAVILNOSTIMA

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu drugog trgovačkog društva koje je u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu/suvlasništvu bilo kojeg od obveznika ovoga Zakona te čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola.

SEVOI GRUPACIJA Vam nudi izradu cjelokupne propisane dokumentacije u sklopu izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Dugogodišnje iskustvo SEVOI GRUPACIJA generiralo je preko 4.000 izrađenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti.

Naši savjetnici kontaktiraju Vas telefonskim putem ili na drugi Vama prihvatljiv način (npr. Skype) te s njima prolazite svako pitanje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, a nakon toga pristupaju izradi potrebnih dokumenata:

 • Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
 • Izrada plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti za svako područje
 • Izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Izrada obrasca mišljenja unutarnjeg revizora
 • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima po Planu otklanjanja nepravilnosti

Po završetku obrade svaki korisnik dobiva gotove dokumente Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa pripadajućim prilozima.

Ukupno je izrađeno više od 800 Izjava.

Godišnja izvješća o nepravilnostima

Pravilnikom o upravljanju nepravilnostima propisano je izvještavanje o nepravilnostima institucija iz nadležnosti te sastavljanje i predaja godišnjeg objedinjenog izvješća o nepravilnostima, za što su odgovorna ministarstva i druga državna tijela razine razdjela organizacijske klasifikacije odnosno JLP(R)S.

SEVOI GRUPACIJA Vam nudi izradu cjelokupne propisane dokumentacije u sklopu izrade godišnjeg izvješća o nepravilnostima i godišnjeg objedinjenog izvješća o nepravilnostima. Dugogodišnje iskustvo Sevoi grupacije generiralo je preko 3.000 godišnjih izvješća o nepravilnostima i godišnjih objedinjenih izvješća o nepravilnostima.

SEVOI GRUPACIJA za Vas sastavlja u sklopu izvještavanja o nepravilnostima sljedeću dokumentaciju:
 • obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti (Prilog 2 Pravilnika o upravljanju nepravilnostima)
 • obrazac Postupanje po utvrđenoj nepravilnosti (Prilog 3 Pravilnika o upravljanju nepravilnostima).
 • Godišnje izvješća o nepravilnostima (Prilog 4 Pravilnika o upravljanju nepravilnostima)
 • Godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima (Prilog 5 Pravilnika o upravljanju nepravilnostima)

Ukupno je izrađeno više od 700 Izvješća.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA(GDPR)

Općom Uredbom (EU) broj 2016/679 i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( „Narodne novine“ broj 42/18)

propisana je obveza svih subjekta (voditelja obrade) koji raspolažu s osobnim podacima ( ispitanika) za usklađivanjem s odredbama Uredbe i Zakona.

Osim zapriječenim kaznama od Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) svaki subjekt je izložen i visokom riziku tužbi i sudskih postupaka od strane svih onih čije osobne podatke prikuplja, obrađuje i čuva, što predstavlja puno veću realnu opasnost za nastanak štete.

5. SUSTAV UPRAVLJANJA RADNIM MJESTIMA (ODGOVORNOSTI I KOMPETENCIJE)
Kompetencijski model

Kompetencijski model je skup jedinstvenih standarda znanja, vještina i sposobnosti te očekivanih ponašanja zaposlenika potrebnih za uspješno obavljanje poslova u svim tijelima javne uprave, što uključuje državna tijela, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Kompetencijski model za zaposlene u tijelima javne uprave zasnovan je na temeljnoj vrijednosti djelovanja u javnome interesu i integritetu, a sastoji se od triju elemenata:

 • opće kompetencije koje moraju posjedovati svi zaposlenici u tijelima javne uprave bez obzira na vrstu i složenost poslova radnoga mjesta,
 • rukovodeće kompetencije koje moraju posjedovati rukovodeći zaposlenici u tijelima javne uprave,
 • specifične kompetencije vezane za pojedine skupine sličnih poslova koji zahtijevaju stručno znanje i iskustvo u određenom području rada te posebne vještine, sposobnosti i ponašanja potrebne za kvalitetno obavljanje tih poslova.

Kompetencijski model je 'horizontalni' alat koji omogućuje razumijevanje različitih potreba organizacija te utvrđivanje profila radnih mjesta zaposlenika kao odgovora na te potrebe.

SEVOI GRUPACIJA Vam nudi uvođenje kompetencijskog modela kroz:
 • Utvrđivanje poslova organizacije
 • Utvrđivanje potrebnih specifičnih kompetencija za obavljanje poslova
 • Izradu profila radnih mjesta.
6. SUSTAV UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM (CRM)

Promjene, izazovi, konkurencija na svjetskom tržištu vraćaju nas tradicionalnim osnovama poslovanja te nas svakodnevno podsjećaju da se svako poslovanje temelji na klijentima.

Doba proizvoda je iza nas, nastupilo je doba usluga i umova. Stalne poslovne promjene, trend globalizacije, brojne inovacije su nezaustavljive i nemilosrdne.

Danas klijenti svojom odlukom o kupnji odlučuju koja će poduzeća opstati, a koja ne. Zato je borba za svakog pojedinog klijenta i njegovu lojalnost postala toliko važna. Jedino tvrtka koja primjećuje i ispunjava želje i potrebe svakog individualnog klijenta može opstati na tržištu današnjice odnosno sutrašnjice.
7. ANTIKORUPCIJSKI AKCIJSKI PLAN S IZVJEŠĆEM ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU JLP(R)S

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S

Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Osim nužnog suzbijanja i sankcioniranja njenih pojavnih oblika, učinkovita borba protiv korupcije pretpostavlja usmjeravanje resursa na prevenciju pojavljivanja koruptivnog ponašanja.

Ciljevi, mjere i smjernice Programa predstavljaju temelj za izradu internih akcijskih planova pojedinih trgovačkih društava u kojima će iz određenih smjernica biti određene konkretne aktivnosti kojima će se nastojati postići postavljeni ciljevi.

Akcijski plan mora sadržavati: aktivnosti određene sukladno postavljenim Mjerama i Smjernicama, nositelja provedbe aktivnosti, sunositelja provedbe aktivnosti, potrebna sredstva za provedbu, rok provedbe sukladno očekivanom određenom roku za izvršenje po pojedinim Smjernicama, pokazatelje provedbe.

Akcijski plan omogućit će sustavan nadzor provedbe Programa i predstavlja kontrolni mehanizam pomoću kojeg će se moći vidjeti da li je određena mjera provedena u potpunosti ili ju je potrebno redefinirati u skladu s novim potrebama. Također, predstavlja tehničku pomoć za izvješćivanje.

Model prevencije korupcije, definiran ovim Programom, predstavlja dugoročno rješenje. Aktivnosti definirane u ovom Programu podložne su stalnom vrednovanju i preispitivanju i mijenjat će se u slučaju bitnih promjena na području unutarnjeg razvoja ili na pojedinim posebnim funkcionalnim područjima suzbijanja korupcije.

Izvješće o provedenoj aktivnosti prema provedbi akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa

Izvješće sadrži pregled napretka u izvršavanju mjera i aktivnosti predviđenih Akcijskim planom, Izvješće omogućava sustavan nadzor provedbe Programa i predstavlja kontrolni mehanizam pomoću kojeg će se moći vidjeti da li je određena mjera provedena u potpunosti ili ju je potrebno redefinirati u skladu s novim potrebama.

8. STRATEŠKI PLAN

Strateško planiranje: Opći dio

Strateško planiranje je:

 • upravljačko sredstvo odnosno alat koji poput drugih upravljačkih sredstava, ima jednu svrhu – unaprjeđenje poslovanja organizacije,
 • pomaže organizaciji da fokusira svoju viziju i prioritete u odnosu na promjenjivu okolinu te osigurava da članovi organizacije rade na ostvarivanju istih ciljeva
 • ključ uspješnosti jedne organizacije, ali i njezina potreba kako bi opstala u dinamičnom okruženju
 • sustavan način donošenja temeljnih odluka, određivanja smjera djelovanja i provođenja aktivnosti i mjera koje usmjeravaju organizaciju prema budućnosti. Prilikom planiranja utvrđuju se ciljevi i načini ostvarenja, koji usmjeravaju organizaciju prema njihovoj viziji u budućnosti,
 • proces koji zahtjeva kontinuirano praćenje rezultata koji se odnose na postavljene ciljeve.

Organizacija procesa strateškog planiranja u javnom sektoru započinje utvrđivanjem strateškog okvira odnosno definiranjem Izjave o viziji i misiji te definiranjem strateških ciljeva.

Najprije se utvrđuju opći ciljevi, a zatim posebni ciljevi te načini ostvarenja. Sljedeći korak u procesu strateškog planiranja jest definiranje pokazatelja uspješnosti koji omogućavaju praćenje i mjerenje uspješnosti postizanja utvrđenih ciljeva.

Proces praćenja provodi se kontinuirano kroz razdoblje za koje je strateški dokument izrađen i njime se utvrđuje jesu li i u kojoj mjeri ostvareni postavljeni ciljevi. Posljednja faza procesa je izvještavanje o provedbi strateškog dokumenta.

Proces praćenja provodi se kontinuirano kroz razdoblje za koje je strateški dokument izrađen i njime se utvrđuje jesu li i u kojoj mjeri ostvareni postavljeni ciljevi. Posljednja faza procesa je izvještavanje o provedbi strateškog dokumenta.

Strategija razvoja je dugoročni temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti JL(R)S, Strategijom razvoja se utvrđuju vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.

Strateški plan je srednjoročni planski dokument koji proizlazi iz strategije razvoja, te je izravno povezan sa proračunskim planiranjem. Da bi plan bio ostvariv, proces strateškog planiranja mora biti integriran sa procesom budžetiranja tako da konačna alokacija resursa odražava izbor prioriteta, koji će pridonijeti razvoju djelokruga kojeg JL(R)S obavlja./p>

9. SUSTAV KVALITETE (ISO 9001)

Međunarodna organizacija za standardizaciju (engleski International Organization for Standardization; kratica ISO) je međunarodno tijelo za donošenje normi koje je sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih normizacijskih tijela. Osnovana 23. veljače 1947. u Ženevi, organizacija izdaje industrijske i komercijalne norme.Iako se ISO definira kao nevladina organizacija, njegova sposobnost donošenja normi koje često postanu zakoni, bilo kroz međunarodne ugovore ili kroz nacionalne norme, čini ga moćnijim od većine nevladinih organizacija. U praksi, ISO se ponaša kao konzorcij usko povezan s vladama. Od svibnja 2011., postoje 162 člana od kojih svaki predstavlja jednu zemlju.

ISO naziv je izabran od grčke riječi “Isos” koja znači jednak. Zadaća ISO organizacije je priprema, prihvaćanje i objavljivanje međunarodnih norma. ISO organizacija izdavanjem normi pomaže razvoju gospodarstva i uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini. ISO organizacija je mreža nacionalnih normizacijskih tijela.

Svi zahtjevi norme ISO 9001: 2015 generični su i namijenjeni su primjeni na bilo koju organizaciju, bez obzira na vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje pruža.

Norma ISO 9001:2015 temelji se na 8 načela kvalitete:

 • ORIJENTACIJA NA KUPCA – organizacije ovise o svojim kupcima pa trebaju prepoznati sadašnje i buduće potrebe te nastojati nadmašiti njihova očekivanja
 • VOĐENJE – vodstvo treba stvoriti okruženje u kojemu se zaposleni mogu potpuno uključiti u postizanje ciljeva poslovanja
 • UKLJUČIVANJE LJUDI – zaposleni na svim razinama su srž svake organizacije pa puno uključivanje ljudi osigurava da njihove sposobnosti budu korištene za benefit organizacije
 • PROCESNI PRISTUP – planirani rezultat se postiže djelotvornije kada se aktivnostima i odgovarajućim resursima upravlja kao procesom
 • SUSTAVNI PRISTUP UPRAVLJANJU – identifikacija, razumijevanje i upravljanje povezanim procesima kao sustavom doprinosi djelotvornom i učinkovitom postizanju ciljeva
 • STALNO POBOLJŠAVANJE – kontinuirano poboljšanje svih svojstava organizacije treba biti trajni cilj
 • ODLUČIVANJE TEMELJEM ČINJENICA – dobre i djelotvorne odluke se temelje na analizi podataka i informacija
 • OBOSTRANO KORISNI ODNOSI S DOBAVLJAČIMA – organizacija i njeni dobavljači ovise jedni o drugima te moraju biti sposobni stvoriti uzajamno dobre odnose radi obostrane koristi.
10. SUKLADNOST BORBE PROTIV KORUPCIJE (ISO 37001)

Međunarodna organizacija za standardizaciju (engleski International Organization for Standardization; kratica ISO) je međunarodno tijelo za donošenje normi koje je sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih normizacijskih tijela. Osnovana 23. veljače 1947. u Ženevi, organizacija izdaje industrijske i komercijalne norme.Iako se ISO definira kao nevladina organizacija, njegova sposobnost donošenja normi koje često postanu zakoni, bilo kroz međunarodne ugovore ili kroz nacionalne norme, čini ga moćnijim od većine nevladinih organizacija. U praksi, ISO se ponaša kao konzorcij usko povezan s vladama. Od svibnja 2011., postoje 162 člana od kojih svaki predstavlja jednu zemlju.

ISO naziv je izabran od grčke riječi “Isos” koja znači jednak. Zadaća ISO organizacije je priprema, prihvaćanje i objavljivanje međunarodnih norma. ISO organizacija izdavanjem normi pomaže razvoju gospodarstva i uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini.

ISO organizacija je mreža nacionalnih normizacijskih tijela.

Što podrazumijeva ISO 37001?

Sustav može biti samostalan ili integriran u već postojeći (opći) sustav upravljanja. ISO 37001 podrazumijeva sljedeće, u odnosu na poslovanje organizacije:

 • podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru
 • podmićivanje od strane organizacije u cjelini
 • podmićivanje od strane pojedinog osoblja organizacije koje djeluje u ime organizacije ili za njenu korist
 • podmićivanje od strane poslovnih suradnika organizacije koji djeluju u ime organizacije ili za njenu korist
 • podmićivanje organizacije od treće strane
 • podmićivanje osoblja organizacije od treće strane u odnosu na aktivnosti organizacije
 • podmićivanje poslovnih suradnika organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije
 • sve ostale oblike izravnog i neizravnog podmićivanja (npr. mito ponuđen ili prihvaćen putem ili od treće strane).

Za koga je namijenjen ISO 37001?

Zahtjevi norme ISO 37001 su općeniti i namijenjeni su primjeni na sve organizacije (ili dijelove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu djelatnosti u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru

ISO 37001 je osmišljen kako bi pomogao vašoj organizaciji implementaciju sustava za borbu protiv korupcije i kako bi poboljšao kontrole koje trenutno u organizaciji postoje

Prednosti certifikacije ISO 37001 za Vašu organizaciju:

 • Pomaže u borbi protiv podmićivanja
 • Promiče etičku poslovnu kulturu
 • Poboljšava rad i kontrolu nad ranjivim procesima
 • Dokazuje predanost zaposlenika u najboljim praksama protiv davanja/primanja mita
 • Prati i upravlja rizikom u vašem poslovanju
 • Pokazuje da vaša organizacija provodi, održava i poboljšava program usklađenosti s borbom protiv podmićivanja
 • Štiti tvrtku, imovinu, dioničare i direktore od podmićivanja
 • Štiti zviždače
 • Potiče i sve vaše poslovne partnere da oni pokrenu izgradnju sustava borbe protiv podmićivanja u svojim organizacijama
 • Prilagodljiv dizajn
 • Jednostavno prilagodljivo
 • Moderan dizajn
 • Mogućnost dorade aplikacija po želji
App About Image

Slike zaslona aplikacije

Sve naše aplikacije su na WEB platformi. Aplikacija su zatvorenog tipa te samo ovlašteni korisnici imaju pristup. Korisničko sučelje je intuitivno i jednostavno za korištenje. Iskustvo i dogogodišnji rad te poznavanje tematike omogućilo nam je stvoriti moderan i detaljan te lako intuitivan način rada.

Često postavljana pitanja

Faq Image
1. Gdje se nalazi aplikacija

Aplikacija se nalazi u oblaku, tj na serveru koji je dostupan 24 sata na dan 365 dana u godini.

2. Kako mogu koristiti aplikaciju

Za korištenje aplikacije potrebni su Vam korisničko ime i lozinka. Iste možete dobiti od našeg komercijaliste. Javite se za detalje

3. Je li to sigurno

Aplikacija se nalazi na serveru koji se svaki dan arhivira. Pristup do servera je osiguran sigurnom vezom (https:)

4. Na čemu možemo raditi

Aplikacija radi na bilo kojem računalu koji ima pristup internetu, neovisno o tome koji operativni sistem imate. Rad je moguć i na tabletu i mobilnim uređajima, ali rad na mobilnim uređajima nije optimiziran.

5. Koliko to košta

Cijene dogovorite s komercijalistom. Nazovite komercijalistu i dogovorite sve detalje.

6. Što je sustav unutarnjih kontrola?

Sustav unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva.

7. Tko je odgovoran za uspostavljanje i ažuriranje sustava unutarnjih kontrola?

Odgovorna osoba institucije je zadužena za uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola. Odgovorna osoba institucije može na temelju akata o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada prenijeti ovlasti za razvoj sustava unutarnjih kontrola na druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, a prenošenje ovlasti i odgovornosti ne isključuje ovlasti i odgovornost odgovorne osobe institucije.

8. Kako implementirati sustav unutarnjih kontrola u organizaciju?

Odgovorna osoba institucije treba uspostaviti kontrole koje uključuju pisana pravila, procedure, postupke i druge mjere ili aktivnosti radi smanjenja rizika na prihvatljivu razinu, a u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva.

9. Kako je izjava o fiskalnoj odgovornosti povezana sa sustavom unutarnjih kontrola?

Odgovorna osoba institucije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola izvještava na godišnjoj razini izradom i predajom Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

10. Koje su prekršajne odredbe?

Novčanom kaznom od 660,00 do 3310,00 eura kaznit će se za prekršaj čelnik:

 • 1. ako za prethodnu godinu, za razdoblje u kojem je obnašao dužnost, odnosno obavljao poslove čelnika, ne sastavi Izjavu sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti
 • 2. ako do 28. veljače odnosno do 31. ožujka tekuće godine ne dostavi Izjavu i druge akte sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti za prethodnu godinu
 • 3. ako se po provedenim formalnim i suštinskim provjerama sadržaja Izjave i drugih akata sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti utvrdi postojanje nepravilnosti.

Kontaktirajte nas

E-mail adresa:

podrska@sevoi.eu

Broj telefona:

+385 1 34 62 534